ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Εισαγωγή

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των συνομιλητών μας αποτελεί βασικό μέλημα της THE YELLOW TOOLBOX. Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρίας μας.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Συλλέγουμε τα απολύτως ελάχιστα και απαραίτητα δεδομένα για να είναι εφικτή η επικοινωνία μας μαζί σας, αναφορικά με δραστηριότητες του κοινού μας ενδιαφέροντος. Τέτοια δεδομένα μπορεί να είναι:

 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email και αριθμό τηλεφώνου.
 • Στοιχεία που αφορούν την επαγγελματική σας δραστηριότητα όπως τομέας, εταιρεία και ρόλος – θέση.

Τι επεξεργασία υφίστανται τα δεδομένα

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά με βάση τη δική σας συγκατάθεση, με σκοπό να επικοινωνούμε μαζί σας για δράσεις της εταιρίας μας, που μπορεί να σας ενδιαφέρουν με βάση την μέχρι σήμερα συνεργασία ή/και επικοινωνία μας.

Πού γνωστοποιούμε τα δεδομένα

Η επεξεργασία των δεδομένων σας διενεργείται αποκλειστικά και μόνο για τους δηλωμένους σε εσάς σκοπούς όπως περιγράφονται στην παρούσα και δεν γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτα πρόσωπα ή οργανισμούς.

Σε περίπτωση που είναι αναγκαία στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, η γνωστοποίηση των στοιχείων σας σε συνεργάτες μας θα φροντίσουμε να λάβουμε για το σκοπό αυτό τη συγκατάθεσή σας. Χρησιμοποιούμε μόνον συνεργάτες που έχουν αναλάβει ρητές δεσμεύσεις συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα

Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση και κοινολόγηση ή πρόσβαση και χρήση χωρίς άδεια.

Η εταιρία μας φροντίζει για την κατάλληλη κατάρτιση των εργαζομένων της αναφορικά με τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Διάρκεια τήρησης των δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα σας με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Όσο είναι απαραίτητα για τον σκοπό της συλλογής τους, για να σας παρέχουμε πληροφορίες ή υπηρεσίες που αναμένετε εύλογα να λάβετε από εμάς στο πλαίσιο της συνεργασίας μας.
 • Όσο είναι απαραίτητα για να συμμορφωθούμε με τυχόν νομικές μας υποχρεώσεις.

Τα δικαιώματά σας

Με την επιφύλαξη του νομοθετικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως κάθε φορά ισχύει, μπορεί να έχετε το δικαίωμα:

 • Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • Να ζητήσετε να σας παρέχουμε πληροφορίες σε σχέση με προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς
 • Να ζητήσετε να σας παρέχουμε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς
 • Να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που σας αφορούν
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον συντρέχει προς τούτο νόμιμος λόγος
 • Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι αρμόδια για κάθε ζήτημα που άπτεται της τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και μπορείτε να απευθύνεστε σε αυτήν για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα, εφόσον άπτεται των αρμοδιοτήτων της

Όταν η άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων εξαρτάται από αποκλειστικά δικές μας ενέργειες, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας και της νομιμότητας του αιτήματός σας, ζητώντας ενδεχόμενα πρόσθετες πληροφορίες από εσάς για το σκοπό αυτό. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός της προθεσμίας του ενός μηνός που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αιτιολογημένη ανάγκη παράτασης του διαστήματος αυτού.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@theyellowtoolbox.gr