ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η εταιρία THE YELLOW TOOLBOX παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1435:2009 που διέπει το σύνολο των διεργασιών της με πεδίο:

«Υπηρεσίες επικοινωνίας με εξειδίκευση στους τομείς της διαφήμισης, του προγραμματισμού μέσων και αγοράς χώρου και χρόνου, των δημόσιων σχέσεων και της δημιουργίας διακριτού σήματος».

Η THE YELLOW TOOLBOX και η διοίκησή της αποδέχεται πλήρως τον ελληνικό κώδικα διαφήμισης – επικοινωνίας και δεσμεύεται να προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία τόσο την δική της όσο και των συνεργατών και πελατών της. Συγκεκριμένα:

 • Προστατεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους της εταιρίας και τα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των σκοπών της και όχι για προσωπικό όφελος.
 • Διατηρεί εμπιστευτικές τις πληροφορίες των πελατών της και σέβεται απόλυτα εμπορικά μυστικά και βιομηχανικά απόρρητα.
 • Καμία πληροφορία που αφορά στους πελάτες και συνεργάτες της και που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτου δεν αποκαλύπτεται σε τρίτους χωρίς την απαραίτητη άδεια, εκτός και αν απαιτείται από τον νόμο.

Η THE YELLOW TOOLBOX δεσμεύεται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις (νομικές και προδιαγραφές πελατών) που διέπουν τις υπηρεσίες της, και για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης που εφαρμόζει.

Αποστολή μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου για την κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών των πελατών μας. 

Όραμά μας είναι να καταξιωθούμε στο χώρο της επικοινωνίας και να γίνουμε η πρώτη επιλογή για κάθε εταιρία η οποία θέλει να ενισχύσει την επικοινωνιακή της παρουσία. 

Στόχος μας είναι:

 • Να ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών.
 • Να βελτιώνουμε διαρκώς τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών και την λειτουργία της εταιρίας.
 • Να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, μέσω τυποποιημένων διαδικασιών και την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης.

Προκειμένου να επιτύχουμε τα παραπάνω, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι, δηλώνουμε την δέσμευση μας στις εξής αρχές:

 • την άριστη επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και στελεχών και των στελεχών μεταξύ τους 
 • την διάνοιξη νέων δρόμων και ευκαιριών μέσω των καινοτόμων ιδεών.
 • την επιλογή εξειδικευμένων στελεχών και την συνεχή εκπαίδευσή τους. 
 • την αξιοπιστία των συνεργατών και των προμηθευτών της εταιρίας και την συνεχή  παρακολούθηση και αξιολόγηση τους.
 • την πιστή τήρηση των χρονικών και οικονομικών δεσμεύσεων στα έργα που αναλαμβάνονται προς εκτέλεση. 
 • τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εταιρίας.
 • την συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας
 • την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του συστήματος ποιότητας.

Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης είναι υποχρεωτική για το σύνολο των εργαζομένων καθώς και των συνεργατών της THE YELLOW TOOLBOX.

Το σύστημα διαχείρισης αξιολογείται συστηματικά ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωσή του και η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.