Απόσπασμα του υπ’ αριθ. 22 πρακτικού της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «THE YELLOW TOOLBOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 22 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «THE YELLOW TOOLBOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69553/01/Β/10/15912 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 124045201000...