ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 22 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «THE YELLOW TOOLBOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69553/01/Β/10/15912 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 124045201000

Στο δήμο Αθηναίων σήμερα στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα τέσσερεις μετά μεσημβρίας (04.00 μ.μ.), συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: «THE YELLOW TOOLBOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», τον διακριτικό τίτλο «THE YELLOW TOOLBOX Α.Ε.» και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 124045201000 εις τα ενταύθα και επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 4 γραφεία αυτής, σε έκτακτη καθολική γενική συνέλευση (αυτόκλητη) για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του κάτωθι μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Τροποποίηση του άρθρου 5 (κεφάλαιο) του καταστατικού και κωδικοποίηση.

[…]

Οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι αποδέχθηκαν χωρίς καμία αντίρρηση τη σύγκληση της παρούσας αυτόκλητης καθολικής γενικής συνέλευσης για να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί του θέματος της ημερήσιας διατάξεως. Συνεπώς, δεδομένου ότι στη συνέλευση παρίστανται οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 10.000 μετοχές, και δεν αντιλέγουν στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων, αυτή συνέρχεται νόμιμα, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκλισή της σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του καταστατικού της εταιρίας.

[…]

ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Η πρόεδρος κυρία Αθανασία Σουρμπάτη του Γεωργίου ανέφερε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι (6,00) ευρώ η καθεμία. Κατόπιν τούτου, η κυρία πρόεδρος πρότεινε την πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου μέσω καταβολής μετρητών στους μετόχους ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000,00) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των δέκα χιλιάδων (10.000) κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας από έξι (6,00) ευρώ σε δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50) και την αντίστοιχη
τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται πλέον σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα (2,50) η καθεμία.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η γενική συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω πρόταση για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με καταβολή μετρητών στους μετόχους, από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ, ήτοι τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000,00) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των δέκα χιλιάδων (10.000) κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας από έξι (6,00) ευρώ σε δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50) και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Το τροποποιηθέν άρθρο 5 του καταστατικού στη νέα του μορφή έχει ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αρχικώς ορίσθηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς και κατανεμήθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες είχε ονομαστική αξία έξι (6,00) ευρώ.

Με την από 16/10/2020 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000,00) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των δέκα χιλιάδων (10.000) κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας από έξι (6,00) ευρώ σε δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50). Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50) η καθεμία.

Στη συνέχεια η πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση κηρύσσει την λήξη της συνεδριάσεως.

Ακριβές απόσπασμα εκ του Βιβλίου Πρακτικών
Αθήνα, αυθημερόν

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Γ. ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ